C Sınıfı İş Güvenliği Kursu

C Sınıfı İş Güvenliği Kursu, İş Güvenliği Kursu / İSG Kursu / İSG Eğitimi

ANTALYA ASYA AKADEMİ’DE C SINIFI İş Güvenliği Kursu

İş Güvenliği Nedir?

C Sınıfı İSG Kursu olan Asya Akademi olarak uzman eğitimcilerimiz, eğitim danışmanlarımız ve son teknoloji eğitim materyallerimiz ile C Sınıfı İş Güvenliği Kursu eğitimlerini vermekteyiz.

İş sağlığı ve güvenliği genel olarak çalışanlara sağlıklı ortam sağlamak, çalışma ortamının olumsuz etkilerinden çalışanları korumak, oluşabilecek riskleri belirleyip tamamen ortadan kaldırmak veya zararlarını asgari seviyeye çekmek,, oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak, çalışma ve üretim verimini artırmak adına yapılan çalışmaların tümüne denir.

İş sağlığı ve güvenliği,  herhangi bir firmanın üretiminden etkilenen tüm insanların sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörleri ve koşulları ayrıntılı bir biçimde inceleyen disiplindir.

İş güvenliği kursu birçok nedenden dolayı önemlidir. Her şeyden önce, bir çalışan bir işi tamamlamak için sağlığından ve vücut güvenliğinden asla ödün vermemelidir. Bunun yerine, işverenlerin bilinen tehlikelerden arınmış bir iş yeri sağlama konusunda hem yasal hem de ahlaki yükümlülüğü vardır.

İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?

Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, İSG alanında görev yapmak üzere Çalışma Bakanlığınca yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, teknik elemandır.

İş Güvenliği Kursu Uzmanlarının Görevleri Nelerdir?

İSG uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Bu görevleri aşağıda belirtilen şekilde sıralamamız mümkündür.

  1. a) Rehberlik;

1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması yapar. Organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kursu uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunur.

2) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir.

3) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırır.  Bu kaza ve hastalıkların tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunur.

4) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, donanıma veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapar.

  1. b) Risk değerlendirmesi;

1) İş güvenliği kursu yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunur ve takibini yapmak.

  1. c) Çalışma ortamı gözetimi;

1) Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol eder.

2) İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılır. Bu konuda işverene önerilerde bulunur, uygulamaları takip eder; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol eder.

ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol eder.

2) Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde  örneğine uygun olarak hazırlar.

3) Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol eder.

4) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin talimatları hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol eder.

  1. d) İlgili birimlerle işbirliği;

1) İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapar.

2) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlar.

3) Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapar.

Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

Teknik Eğitim Fakültelerinden mezun durumda olanlar

Fen Edebiyat Fakültelerinin fizik, kimya, biyoloji bölümlerinden mezun durumda olanlar
Mühendislik veya mimarlık fakültelerden mezun durumda olanlar

Güzel Sanatlar Fakültelerinin, İç Mimarlık bölümlerinden mezun durumda olanlar

Meslek Yüksek Okullarının İş Sağlığı Programlarından mezun durumda olanlar.

Yukarıda belirtilen fakülte, bölüm ve programlardan mezun olanlar, Çalışma Bakanlığınca yetkilendirilmiş eğitim kurumlarınca yapılan eğitimleri bitirmeleri ve devamında ÖSYM tarafından düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği sınavında başarılı olmaları halinde iş güvenliği uzmanlığı belgesini almaya hak kazanırlar.

İş Güvenliği Kursu Uzmanlığı Eğitimleri Hangi Kurumlarca Yapılır?

  Yukarıda belirtilen bölüm ve programlardan mezun olan İSG Kursu Uzmanı adaylarının Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan Antalya Asya Akademi gibi eğitim kurumlarından uygun eğitim programını almaları gerekir. Bu eğitim kurumlarının ilgili bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olması önemlidir.

Eğitimler Nasıl Gerçekleştirilir?

Bu eğitimler; toplam 35 gün(220saat)

İSG Eğitimleri Uzaktan eğitim modeli ile yapılmakla beraber eğitim programı ise şöyledir:

Çevrimdışı Eğitim: Asenkron  / offline isimleri ile de bilinen bu program Antalya Asya Akademi sayfasına daha önceden yüklenmiş olan eğitimlerin, kursiyerlerimiz tarafından kendileri için uygun saatlerde katılım sağlaması ile gerçekleşir. Bu eğitimlerin süresi 90 saattir. Eğitimler 15 günlük bir periyotta gerçekleştirilir.

Çevrimiçi Eğitim: Senkron / online isimleri ile de bilinen bu program Antalya Asya Akademi eğiticileri tarafından canlı eğitim sistemleri üzerinden verilir. Antalya Asya Akademi’de canlı dersler günde en fazla 6 saat olacak şekilde düzenlenir. Bu eğitimlerin toplam süresi 90 saattir. Eğitimler 15 günlük bir periyotta gerçekleştirilir. Eğitimler 09/15 saatleri arasında ve 15/21 saatleri arasında olmak üzere iki farklı grupta gerçekleştirilir. Kursiyerlerimiz kayıt esnasında hangi saatler arasında eğitim almak istediklerini kendileri belirleyebilirler.

Staj Eğitimi: Pratik eğitim olarak da adlandırabileceğimiz bu eğitimler; Antalya Asya Akademi İş Güvenliği Kursu eğiticileri tarafından uygun görülen işyerlerinde iş güvenliği uzmanlarının kontrolünde gerçekleştirilir. Bu eğitimlerin süresi de 40 saat olmakla beraber 5 iş günü içinde gerçekleştirilir.

 İSG Kursu Sınavlarında Başarılı Şartları Nasıl Belirlenir?

ÖSYM tarafından yılda iki defa düzenlenen İş güvenliği kursu Sınavlarına katılan C Sınıfı İSG Uzmanlığı adaylarının 50 sorudan oluşan ve 100 puan üzerinden değerlendirilen sınavda en az 35 doğru yaparak; 70 ve üzerinde puan almaları gerekir. Sınavlarda başarılı olamayan adaylar tekrar eğitim alma zorunluluğu olmadan ÖSYM sınav başvurularını gerçekleştirerek sonraki sınavlara tekrar girebilirler. eğitimlerini Antalya Asya Akademi’den alan katılımcılarımız girdikleri ilk sınavda başarılı olamamaları üzerine kurumumuzun sosyal medya hesapları aracılığı ile mevzuatların son hallerini takip ederek sınavlara yeniden hazırlanabilirler.

Sınav Sonrasında Sertifikalandırma Nasıl Gerçekleştirilir?

ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda başarılı olan adaylara sertifikaları Çalışma Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü aracılığı ile e – devlet programı üzerinden dijital olarak verilmektedir. Adaylar basılı sertifikaya ihtiyaç duymadan bu dijital belge ile işlem yapabilirler.