İşyeri Hekimliği Kursu

İşyeri Hekimliği Kursu, İş Güvenliği Kursu / İSG Kursu / İSG Eğitimi

İşyeri Hekimi Kimdir?

İşyeri Hekimliği Kursu olan Asya Akademi olarak uzman eğitimcilerimiz, eğitim danışmanlarımız ve son teknoloji eğitim materyallerimiz ile İşyeri Hekimliği Kursu eğitimlerini vermekteyiz.

Çalışma Bakanlığı tarafından onaylanmış ‘‘ iş yeri hekimliği kursu ’’ sertifikasına sahip hekimlerdir.

İşyeri Hekimlerinin Görevleri Nelerdir?

  1. a) Rehberlik;

1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak.

2) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak işyerinin tasarımı, kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanmasını yapmak

3) İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli eğitimler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak.

4) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak, ayrıca işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanmak.

5) Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletler dahil olmak üzere işyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetleyerek, çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunmak.

6) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.

7) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.

  1. b) Risk değerlendirmesi;

İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

  1. c) Sağlık gözetimi;

1) Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak.

2) Gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak.

3) Çalışanın periyodik muayeneleri tekrarlanır. İşyeri hekiminin gerek görmesi halinde periyodik muayene süreleri bu süreleri kısaltılır.

4) Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek.

5) Özel politika gerektiren grupların sağlık muayenelerini tekrarlamak.

6) Sağlık sorunları sebebi ile işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak.

7) Çalışanların sağlık sorunları sebebi ile tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yaparak eski görevinde çalışması sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev verilmesini tavsiye ederek işverenin onayına sunmak.

8) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklık kazanma çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlamak.

9) İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yapmak.

10) Bir başka işverenden iş görmek için işyerine geçici olarak gönderilen çalışanlar ile alt işveren çalışanlarının yapacakları işe uygun olduğunu gösteren sağlık raporlarının süresinin dolup dolmadığını kontrol etmek.

ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.

2) İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek.

3) Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve çalışanlara genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında eğitim vermek, eğitimin sürekliliğini sağlamak.

4) Çalışanları işyerindeki riskler, sağlık gözetimi, yapılan işe giriş ve periyodik muayeneler konusunda bilgilendirmek.

5) İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve sağlık gözetimi sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu iş güvenliği uzmanı ile işbirliği halinde uygun olarak hazırlamak.

6) Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri İSG KATİP sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe bildirmek.

  1. d) İlgili birimlerle işbirliği;

1) Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek.

2) Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak.

3) İşyerinde iş güvenliği kursu konularında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla işbirliği yapmak.

4) İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi, iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programlar ile yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak.

5) Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Yönetmeliğine göre meslek hastalığı ile ilgili sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan çalışanların rehabilitasyonu konusunda ilgili birimlerle işbirliği yapmak.

6) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak.

7) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerinin hazırlanmasında iş güvenliği uzmanına katkı vermek.

8) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını iş güvenliği uzmanıyla birlikte hazırlamak.

9) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

İşyeri Hekimi Kimdir?

Çalışma Bakanlığı tarafından onaylanmış ‘‘ iş yeri hekimliği’’ sertifikasına sahip hekimlerdir.

Kimler İş Yeri Hekimi Olabilir?

işyeri Hekimliği kursu diplomasına sahip hekimlerin tümü gerekli şartları yerine getirdiği takdirde iş yeri hekimliği yapma hakkı kazanır. İş yeri hekimi olabilmek için Çalışma Bakanlığının belirlemiş olduğu şartlar ise şunlardır.

İşyeri Hekimliği Kursu Eğitimi

İşyeri hekimliği kursu eğitimleri Çalışma Bakanlığı tarafından yetki verilmiş eğitim kurumları tarafından düzenlenir. İş yeri hekimliği eğitimleri programları Antalya Asya Akademi tarafından Çalışma Bakanlığının plan ve programı dahilinde aşağıda belirtildiği gibi yapılır.

İşyeri Hekimliğinin Önemi

İşyeri hekimliği Kursu, hem işverenlerin hem de çalışanların sağlık ve güvenlik konularında karşılaştıkları zorluklara etkili çözümler sunar. Bu hizmet, çalışanların işyerindeki sağlık risklerini en aza indirir ve iş kazalarını, meslek hastalıklarını önceden önlemeyi hedefler. Aynı zamanda, işyeri hekimliği kursu, işverenlere yasal düzenlemelere uyum sağlama konusunda rehberlik eder ve çalışanların işe devam edebilmeleri için gerekli önlemleri alır.

İşyeri Hekimliği Kursu: Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

İşyeri hekimliği kursu, çalışanların sağlığını korumak, hastalıkları önlemek ve işyerlerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla tasarlanmış önemli bir sağlık hizmetidir. Bu özel dal, iş sağlığı ve güvenliği alanında uzmanlaşmış hekimlerin, işyerlerinde çalışanların sağlık durumunu izlemesi, tıbbi danışmanlık sağlaması ve gerekli tedbirleri alması üzerine odaklanır. İşte, işyeri hekimliğinin önemi ve görevleri hakkında detaylı bir bakış.

  • 90 Saat Asenkron / Offline Eğitimler: Bu eğitimler Antalya Asya Akademi’nin uzaktan eğitim programı veritabanı aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu eğitimler belirli saatler içerisine sınırlandırılmamış derslerdir. Eğitimler sisteme daha önceden kaydedildiğinden kursiyerlerimiz iş yeri hekimliği eğitimlerine kendileri için en uygun saatlerde katılabilirler.
  • 90 Saat Senkron / Online Eğitimler: Bu eğitimler ise Antalya Asya Akademi’nin eğiticileri tarafından online eğitim sistemleri kullanılarak yapılır. Canlı olarak yani eş zamanlı olarak yapılan bu dersler 09.00 – 15.00 ve 15.00 – 21.00 saatleri arasında olmak üzere iki grupta gerçekleştirilir. Kursiyerlerimiz önceden belirlenmek üzere istedikleri saatler arasındaki eğitimleri seçebilirler.
  • 40 Saat Staj / Uygulama Eğitimleri: İşyeri hekimliği kursu adaylarımız kendileri için uygun gördükleri işyerlerinde İş yeri hekimlerinin gözetiminde gerçekleştirirler.

İşyeri Hekimliği Kursu Sınavlarında Başarı

Bilindiği üzere iş güvenliği ile ilgili tüm işlemler Çalışma Bakanlığı tarafından yapıldığı gibi İş Güvenliği Sınavları da Çalışma Bakanlığının yetkilendirmesi ile ÖSYM tarafından yapılır. Sınavlar ÖSYM tarafından yılda iki defa düzenlenir. Antalya Asya Akademi’de iş yeri hekimliği eğitimini tamamlayan hekimlerimiz sınavda başarı göstermelidirler. Hekimlerimizin başarılı sayılabilmeleri için 50 soruluk testte en az 35 doğru yapmaları gerekir. (Her soru 2 puan üzerinden değerlendirilir.)  35 ve üzeri doğru cevabı olan katılımcılar, 70 puan ve üzeri puan alarak ÖSYM tarafından başarılı sayılırlar.

Sınav Sonrasında Sertifikalandırma Nasıl Gerçekleştirilir?

ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda başarılı olan adaylara sertifikaları Çalışma Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü aracılığı ile e – devlet programı üzerinden dijital olarak verilmektedir. Adaylar basılı sertifikaya ihtiyaç duymadan bu dijital belge ile işlem yapabilirler.

Neden Antalya Asya Akdemi?

Eğitim kurumumuz Antalya Asya Akademi 8 yılı aşkın bir tecrübeye sahip eğitimciler tarafından Türkiye’nin birçok yerinde faaliyet gösteren kurumlar zincirinin en yeni ve en dinamik halkasıdır.

Antalya Asya Akademi eğitim kadrosu ve eğitim kalitesi ile kısa zaman içinde bölgenin en iyisi olmak için iddialı bir eğitim kurumudur.

Eğitim kurumumuz İSG Uzmanlığı A, B, C eğitimleri yanında iş yeri hemşireliği, işyeri hekimliği Kursu eğitimlerinde de iddialı.

Bütün katılımcılarımıza konu anlatımı ve deneme kitabı hediye etmekle beraber katılımcılarımızı dijital ders notları, hap bilgiler ve sorularla da destekliyoruz.

Eğitim kurumumuz katılımcıları ile iletişimini sadece eğitim programı süreci ile kısıtlamayıp sosyal medya hesapları aracılığı ile de gerekli profesyonel desteği sağlamaya da ediyor.