İşyeri Hemşireliği Kursu (DSP Eğitimleri)

İşyeri Hemşireliği Kursu, İş Güvenliği Kursu / İSG Kursu / İSG Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Uygulanmasında İşyeri Hemşireliğinin Rolü

İşyeri Hemşireliği Kursu olan Asya Akademi olarak uzman eğitimcilerimiz, eğitim danışmanlarımız ve son teknoloji eğitim materyallerimiz ile İşyeri Hemşireliği Kursu eğitimlerini vermekteyiz.

İş yerlerinde işin yürütüldüğü esnada çeşitli sebeplerle sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalar “İş Sağlığı ve Güvenliği” olarak tanımlanır. Evrensel anlamda ise iş sağlığı ve güvenliği; henüz bir tehlike veya arıza meydana gelmeden, tehlikeler ve riskler öngörülerek, bunların kabul edilebilir olup olmadığına karar verme çalışmalarını kapsamaktadır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile eski geleneksel yaklaşımlar yerini çağdaş yaklaşımlara bırakmıştır. Geleneksel yaklaşımda, kazaların ve sistem bozukluklarının incelenmesi temel alınırken, olay sonrası inceleme ve işin yeniden düzenlenmesini hedef alınır. Çağdaş güvenlik yaklaşımı ise, sistem hataları yerine, güvenlik yönetim sisteminin incelenmesi, risk değerlendirme ve güvenlik kültürüne ağırlık verir. Burada amaç olay gerçekleşmeden çalışanların güvenliği sağlayacak adımlar atmaktadır.

İşyeri Hemşireliği/ Diğer Sağlık Personeli (DSP)

 6283 Numaralı Hemşirelik Kanunu’nda; Hemşireliğin tanımı şöyle yapılmıştır. Hekim tarafından acil durumlar dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygulamak, her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirlemek ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını planlamak, uygulamak, denetlemek ve değerlendirmekle görevli ve yetkili sağlık personelidir. Hemşireler ayrıca aile hekimliği uygulamasına ilişkin kanun hükümleri ile bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuattaki görevleri de yaparlar.

6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’nda ise İşyeri Hemşiresi: 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hemşireliği belgesine sahip hemşire/sağlık memurunu, ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.

İşyeri Hemşiresinin Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Diğer sağlık personelleri işyeri hekimleri ile birlikte görev yapar.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi işlemlerini yapar.

Hizmet sunulan işyeri ve personeli ile ilgili veri toplar ve gerekli kayıtları tutar.

Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazar ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayenelerde gerekli yardımı sunar.

Özel politika gerektiren grupların takibini yaparak gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlar.

İlk yardım hizmetlerinin organizasyonunun yürütülmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışır.

Çalışanların sağlık eğitimlerinde görev alır.

İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimine gerekli desteği sağlar.

İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütür.

İş güvenliği hizmeti verilen işyerlerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlar.

Ayrıca işyeri hekimi tarafından verilen direktifleri yerine getirir.

Kimler İşyeri Hemşiresi Olabilir?

İşyeri hemşiresi veya diğer adı ile Diğer Sağlık Personeli (DSP) olabilmek için Çalışma Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan şartlara uygun olmak esastır.

Belirlenen Bölümlerden Mezun Olmak: İşyeri hemşiresi olabilmek için öncelikle belirtilen bölümlerden mezun olmak gerekmektedir. Bu bölümler;

  • Acil Tıp Teknisyenliği
  • Hemşirelik
  • Sağlık Memurluğu
  • Çevre Sağlı Teknisyenliği Bölümlerinden mezun olanlar, Diğer Sağlık Personeli / İşyeri Hemşiresi olabilirler.
  • İşyeri Hemşiresi Eğitimi Almak: İşyeri Hemşiresi olabilmek için bakanlık tarafından belirlenen bir başka şart da ‘‘eğitim alma’’ zorunluluğudur. Katılımcılar, bakanlığın gerekli eğitim programını açması için yetkilendirdiği eğitim merkezlerinden eğitim alırlar.
  • Antalya işyeri hemşireliği kursu Asya Akademi Eğitim Merkezi bakanlıktan işyeri hemşireliği kursları düzenlemek için gerekli izinleri almış ve yine bakanlığın direktiflerine göre çalışma programlarını düzenlemiş bir eğitim kurumudur.

İşyeri hemşireliği eğitim programı,

  • Uzaktan eğitim: 45 saat olarak düzenlenen uzaktan eğitimler Antalya işyeri hemşireliği kursu Asya Akademi’nin internet veri tabanı üzerinden her katılımcıya özel oluşturduğu, kullanıcı şifresi ile sisteme kayıtlı dersleri eşzamanlı olmadan gün içersinde dilediği saatler içerisinde takip ettikleri programdır.
  • Örgün Eğitim: 45 saat süren örgün eğitimler ise Antalya işyeri hemşireliği kursu Asya Akademi’nin kurs merkezine ait sınıflarda yüz yüze işlendiği derslerdir. Örgün eğitimler devam zorunluluğu olan ve bakanlık tarafından denetlenen eğitimlerdir. Eğitimler gün içersinde en fazla altı saat olacak şekilde düzenlenir.
  • ÖSYM Tarafından Yapılan Sınavlarda Başarılı Olmak

 Çalışma Bakanlığının görevlendirmesi ile ÖSYM tarafından yılda iki defa İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı yapılır. İşyeri Hemşiresi olmak isteyen katılımcıların bu sınavlara girmesi ve yeterli puanı alması bakanlıkça belirlenen bir başka şarttır.

Katılımcıların bakanlıkça başarılı sayılabilmeleri için 50 soruluk çoktan seçmeli test usulü sınavda en az 30 soruyu doğru cevaplayıp 60 puan almaları gerekir.

Sınavda başarılı olamayanlar bir sonraki sınava tekrar kurs almadan girebildikleri gibi Antalya işyeri hemşireliği kursu Asya Akademi’den eğitim alanlar da eğitim kurumunun sonraki dönem için açılan eğitimlerine misafir kursiyer olarak katılabilirler.

 DSP Eğitimlerinde Neden Antalya Asya Akademi?

Eğitim kurumumuz Antalya Asya Akademi 8 yılı aşkın bir tecrübeye sahip eğitimciler tarafından Türkiye’nin birçok yerinde faaliyet gösteren kurumlar zincirinin en yeni ve en dinamik halkası olarak faaliyet göstermeye başlamıştır.

Antalya Asya Akademi eğitim kadrosu ve eğitim kalitesi ile kısa zaman içinde bölgenin en iyisi olma adına iddiası olan bir eğitim kurumudur.

Eğitim kurumumuz İSG Uzmanlığı A, B, C eğitimleri yanında iş yeri hemşireliği, iş yeri hekimliği eğitimlerinde de iddialıdır.

Eğitim kalitemizi derslerimizin dışına da taşıyarak; bütün katılımcılarımıza konu anlatımı ve deneme kitabı hediye etmekle beraber katılımcılarımızı dijital ders notları, hap bilgiler, online denemeler ve güncel testlerle de destekliyoruz.

Eğitim kurumumuz katılımcıları ile iletişimini sadece eğitim programı süreci ile kısıtlamıyor. Sosyal medya hesapları üzerinden kaliteli eğitim kadrosu ile katılımcılarına gerekli profesyonel desteği sağlamaya da ediyor.

Antalya Asya Akademi şehrimizde eğitim faaliyetlerine yeni başlıyor olsa da en büyük referansı 5 büyük şehirde faaliyet gösteren 6 farklı şube ile isminden bahsettiren eğitim kurumlarıdır.

Siz de eğitiminizi Antalya Asya Akademi’den alın geleceğe güvenle bakın.

 

.